22:42 Sila'y nagsitingin, nguni't walang mangagligtas: Sa Panginoon, nguni't hindi niya sinagot sila. 6:21 At sinabi ni David kay Michal, Yao'y sa harap ng Panginoon, na siyang pumili sa akin na higit sa iyong ama, at sa buong sangbahayan niya, upang ihalal ako na prinsipe sa bayan ng Panginoon, sa Israel: kaya't ako'y tutugtog sa harap ng Panginoon. At sinabi ni Siba, Ang mga asno ay upang sakyan ng sangbahayan ng hari; at ang tinapay at ang bunga sa taginit ay upang mangakain ng mga binata; at ang alak ay upang mainom ng nangapapagod sa ilang. 18:28 At tumawag si Ahimaas at nagsabi sa hari, Lahat ay mabuti. 11:4 At si David ay nagsugo ng mga sugo, at kinuha siya; at siya'y pumaroon sa kaniya, at kaniyang sinipingan siya (sapagka't siya'y malinis sa kaniyang karumihan;) at siya'y bumalik sa kaniyang bahay. Nguni't ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa kaniya. Läs 2 Samuel 1 i 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' översättningen 2 Samuel 1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905))- Svenskt användargränssnitt English 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español 0:00. volume < previous > next. 15:26 Nguni't kung sabihin niyang ganito, Hindi kita kinalulugdan; narito, ako'y nandito, gawin niya; sa akin ang inaakala niyang mabuti. 22 Inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh nang araw na iniligtas siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. Pagkarinig nila tungkol sa akin, sila'y magsisitalima sa akin. 16:16 At nangyari, nang si Husai na Arachita, na kaibigan ni David, ay dumating kay Absalom, na sinabi ni Husai kay Absalom, Mabuhay ang hari, mabuhay ang hari. Nang magkagayo'y sinabi ni Abner sa kaniya, Ikaw ay yumaon, bumalik ka: at siya'y bumalik. 16:23 At ang payo ni Achitophel, na kaniyang ipinapayo sa mga araw na yaon, ay gaya ng kung ang isang lalake ay nagsisiyasat sa salita ng Dios: gayong lahat ang payo ni Achitophel kay David at gayon din kay Absalom. 10:7 At nang mabalitaan ni David, kaniyang sinugo si Joab at ang buong hukbo ng makapangyarihang mga lalake. At siya'y naglabas ng samsam sa bayan na totoong marami. Lumapit ito kay David at nagpatirapa bilang pagbibigay-galang. 17:21 At nangyari, pagkatapos na sila'y makaalis, na sila'y nagsilabas sa balon, at nagsiyaon at isinaysay sa haring kay David: at kanilang sinabi kay David, Kayo'y magsibangon, at magsitawid na madali sa tubig: sapagka't ganito ang ipinayo ni Achitophel laban sa inyo. 8:4 At kinuha ni David sa kaniya ang isang libo at pitong daan na mangangabayo, at dalawang pung libo na naglalakad: at pinilayan ni David ang lahat ng mga kabayo ng mga karo, nguni't sa mga yaon ay nagtaan ng sa isang daang karo. 10:16 At nagsugo si Hadadezer at dinala ang mga taga Siria na nangaroon sa dako pa roon ng Ilog; at sila'y nagsiparoon sa Helam, na kasama ni Sobach na puno ng hukbo ni Hadadezer sa kanilang unahan. At minahal siya ng Panginoon. At ang hari ay tumayo sa tabi ng pintuang-bayan, at ang buong bayan ay lumabas na daan daan at libolibo. 6:3 At kanilang inilagay ang kaban ng Dios sa isang bagong karo, at kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na nasa burol: at si Uzza at si Ahio, na mga anak ni Abinadab, ay siyang nagpatakbo ng bagong karo. 15:2 At bumangong maaga si Absalom, at tumayo sa tabi ng daan sa pintuang-bayan; at nangyari, na pagka ang sinomang tao ay mayroong usap na ilalapit sa hari upang hatulan, na tinatawag nga ni Absalom, at sinabi, Taga saang bayan ka? bakit kayo'y nagpakalapit sa kuta? 3:28 At pagkatapos nang mabalitaan ni David, ay kaniyang sinabi, Ako at ang aking kaharian ay walang sala sa harap ng Panginoon magpakailan man sa dugo ni Abner na anak ni Ner: 3:29 Bumagsak sa ulo ni Joab, at sa buong sangbahayan ng kaniyang ama; at huwag na di magkaroon sa sangbahayan ni Joab ng isang inaagasan, o ng isang may ketong, o ng umaagapay sa isang tungkod, o nabubuwal sa pamamagitan ng tabak, o ng kinukulang ng tinapay. 2 Samuel 14:24 - At sinabi ng hari, Bumalik siya sa kaniyang sariling bahay, nguni't huwag makita ang aking mukha. 8:13 At nabantog si David nang siya'y bumalik na mula sa pagsakit sa mga taga Siria sa Libis na Alat, sa makatuwid baga'y sa labing walong libong lalake. 23:25 Si Samma na Harodita, si Elica na Harodita. 5:15 At si Ibhar, at si Elisua; at si Nephegh at si Japhia; 5:16 At si Elisama, at si Eliada, at si Eliphelet. 11:1 At nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pakikipagbaka, na sinugo ni David si Joab, at ang kaniyang mga lingkod na kasama niya, at ang buong Israel; at kanilang nilipol ang mga anak ni Ammon at kinubkob sa Rabba. 7:24 At iyong itinatag sa iyong sarili ang iyong bayang Israel upang maging bayan sa iyo magpakailan man; at ikaw, Panginoon, ay naging kanilang Dios. EXODUS; 03. Nguni't ayaw niyang dinggin siya. 12:10 Ngayon nga'y ang tabak ay hindi hihiwalay kailan man sa iyong sangbahayan; sapagka't iyong niwalan ng kabuluhan ako, at iyong kinuha ang asawa ni Uria na Hetheo upang maging iyong asawa. At ang mga Moabita ay naging mga alipin ni David, at nagsipagdala ng mga kaloob. 15:6 At ganitong paraan ang ginagawa ni Absalom sa buong Israel na naparoroon sa hari sa pagpapahatol: sa gayo'y ginanyak ni Absalom ang mga kalooban ng mga tao ng Israel. 22:43 Nang magkagayo'y pinagbabayo ko sila na gaya ng alabok sa lupa; Aking pinagyurakan sila na gaya ng putik sa mga lansangan, at akin silang pinapangalat. At si David at ang buong bayan ay bumalik sa Jerusalem. Siyempre, karamihan sa mga paksa mula sa 1 Samuel ay itinuloy sa aklat na ito, ngunit hinayaan naman tayo na makita ang mga malalalim na kaisipan tungkol sa Diyos at sa Kanyang mga plano habang nilalakbay natin ang kasunduan ng Diyos kay David at ang Kanyang pangakong Manunubos. 23:18 At si Abisai, na kapatid ni Joab, na anak ni Sarvia, ay pinuno ng tatlo. 20:3 At dumating si David sa kaniyang bahay sa Jerusalem; at kinuha ng hari ang sangpung babae na kaniyang mga kinakasama, na siyang mga iniwan niya upang magsipagingat ng bahay, at mga inilagay sa pagbabantay at mga hinandaan sila ng pagkain, nguni't hindi sumiping sa kanila. 15:20 Yamang kahapon ka lamang dumating ay papagpapanhik manaugin na ba kita sa araw na ito na kasama namin, dangang ako'y yumayaon kung saan maaari? Anak Long-necked, the son of Arba, father of the Anakim (Josh 15:13; 21:11; Heb. 3 “Saan ka galing?” tanong ni David. 3:26 At nang lumabas si Joab na mula kay David, siya'y nagsugo ng mga sugo na sumunod kay Abner, at kanilang ibinalik siya na mula sa balon ng Sira: nguni't hindi nalalaman ni David. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At itinayo ni David ang kuta sa palibot mula sa Millo, at sa loob. 18:6 Sa gayo'y lumabas ang bayan sa parang laban sa Israel; at ang pagbabaka ay nasa gubat ng Ephraim. Show all posts. 16:4 Nang magkagayo'y sinabi ng hari kay Siba, Narito, iyo ang buong nauukol kay Mephiboseth. 2 Samantalang nasa Hebron, ito ang mga naging anak na lalaki ni David: ang panganay ay si Amnon na anak niya kay Ahinoam. 5:10 At si David ay dumakila ng dumakila; sapagka't ang Panginoon na Dios ng mga hukbo, ay sumasa kaniya. 15:17 At lumabas ang hari at ang buong bayan na kasunod niya: at sila'y nagpahinga sa Beth-merac. 20:22 Nang magkagayo'y naparoon ang babae sa buong bayan sa kaniyang karunungan. Hatulan ng Dios ako, at lalo na, kung ikaw ay hindi maging palaging punong kawal ng mga hukbo sa harap ko na kahalili ni Joab. At sinabi ni Amnon sa kaniya, Bumangon ka, ikaw ay yumaon. 15:24 At, narito, pati si Sadoc at ang lahat na Levita na kasama niya, na may dala ng kaban ng tipan ng Dios; at kanilang inilapag ang kaban ng Dios, at sumampa si Abiathar, hanggang sa ang buong bayan ay nakalabas sa bayan. 21:5 At kanilang sinabi sa hari, Ang lalake na pumupugnaw sa amin, at yaong nagbabanta laban sa amin, na kami ay malipol sa pagtahan sa alinman sa mga hangganan ng Israel. 6:7 At ang galit ng Panginoon ay nagalab laban kay Uzza; at sinaktan siya ng Dios doon dahil sa kaniyang kamalian; at doo'y namatay siya sa siping ng kaban ng Dios. 12:29 At pinisan ni David ang buong bayan, at naparoon sa Rabba, at bumaka laban doon, at sinakop. At umalis si Uria sa bahay ng hari at isinusunod sa kaniya ang isang pagkain na mula sa hari. 15:8 Sapagka't ang iyong lingkod ay nanata ng isang panata samantalang ako'y tumatahan sa Gesur sa Siria, na nagsabi, Kung tunay na dadalhin uli ako ng Panginoon sa Jerusalem, maglilingkod nga ako sa Panginoon. 3:16 At ang kaniyang asawa'y yumaong kasama niya na umiyak habang siya'y yumayaon, at sumusunod sa kaniya hanggang sa Bahurim. 6:6 At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nachon, iniunat ni Uzza ang kaniyang kamay sa kaban ng Dios, at hinawakan; sapagka't ang mga baka ay nangatisod. 6:23 At si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kaniyang kamatayan. 7:13 Kaniyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, at aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailan man. At sinilaban ng mga alipin ni Absalom ang bukid. 12:9 Bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon, na iyong ginawa ang masama sa kaniyang paningin? 22:48 Sa makatuwid baga'y ang Dios na ipinanghihiganti ako. Sa gayo'y ang buong bayan ay yumaon bawa't isa sa kaniyang bahay. At narinig ng buong bayan nang ipagbilin ng hari sa lahat ng punong kawal ang tungkol kay Absalom. 20:23 Si Joab nga ay na sa buong hukbo ng Israel: at si Benaia na anak ni Joiada ay na sa mga Ceretheo at sa mga Peletheo: 20:24 At si Adoram ay nasa mga magpapabuwis at si Josaphat na anak ni Ahilud ay kasangguni: 20:25 At si Seba ay kalihim: at si Sadoc at si Abiathar ay mga saserdote: 20:26 At si Ira naman sa Jaireo ay pangulong tagapangasiwa kay David. 2:25 At ang mga anak ng Benjamin ay nagpipisan sa likuran ni Abner, at nagisang pulutong, at nagsitayo sa taluktok ng isang burol. 21:14 At kanilang ibinaon ang mga buto ni Saul at ni Jonathan na kaniyang anak sa lupain ng Benjamin sa Sela sa libingan ni Cis na kaniyang ama: at kanilang tinupad yaong lahat na iniutos ng hari. 5:14 At ito ang mga pangalan niyaong mga ipinanganak sa kaniya sa Jerusalem; si Sammua, at si Sobab, at si Nathan, at si Salomon. Nang magkagayo'y nagsisumpa sa kaniya ang mga lalake ni David, na nangagsasabi, Hindi ka na lalabas pa na kasama namin sa pakikipagbaka, upang huwag mong patayin ang tanglaw ng Israel. 23:21 At siya'y pumatay ng isang taga Egipto na malakas na lalake: at ang taga Egipto ay may sibat sa kaniyang kamay; nguni't siya'y nilusong niyang may tungkod, at inagaw niya ang sibat sa kamay ng taga Egipto, at pinatay niya siya ng kaniyang sariling sibat. 17:8 Sinabi ni Husai bukod sa rito, Iyong kilala ang iyong Ama at ang kaniyang mga lalake, na sila'y makapangyarihang lalake at sila'y nagngingitngit sa kanilang mga pagiisip na gaya ng isang oso na ninakawan sa parang ng kaniyang mga anak: at ang iyong ama ay lalaking mangdidigma, at hindi tatahan na kasama ng bayan. 19:21 Nguni't si Abisai na anak ni Sarvia ay sumagot, at nagsabi, Hindi ba papatayin si Semei dahil dito, sapagka't kaniyang isinumpa ang pinahiran ng langis ng Panginoon? 22:15 At nagpahilagpos ng mga palaso, at pinangalat niya sila; Kumidlat, at nangatulig sila. 7:18 Nang magkagayo'y ang haring si David ay pumasok, at umupo sa harap ng Panginoon: at kaniyang sinabi, Sino ako, Oh Panginoong Dios, at ano ang aking sangbahayan na ako'y iyong dinala sa ganiyang kalayo? At kaniyang itinaas ang kaniyang sibat laban sa tatlong daan at pinatay niya sila, at nagkapangalan sa tatlo. 3:31 At sinabi ni David kay Joab at sa buong bayan na kasama niya: Hapakin ninyo ang inyong mga suot, at magbigkis kayo ng magaspang na damit, at magluksa kayo sa harap ni Abner. 2 Samuel 1. Sa gayo'y inilagay ni Joab ang mga salita sa kaniyang bibig. 19:2 At ang pagtatagumpay sa araw na yaon ay naging kapanglawan sa buong bayan: sapagka't narinig ng bayan na sinasabi sa araw na yaon. At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. kung paanong ako'y naglingkod sa harap ng iyong ama, ay magiging gayon ako sa iyong harap. 2 Samuel 14(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 21:17 Nguni't sinaklolohan siya ni Abisai na anak ni Sarvia, at sinaktan ang Filisteo, at pinatay niya. 19:19 At sinabi niya sa hari, Huwag paratangan ng kasamaan ako ng aking panginoon, o alalahanin man ang ginawa na may kalikuan ng iyong lingkod sa araw na ang aking panginoon na hari ay lumabas sa Jerusalem, upang isapuso ng hari. Showing posts with label 10. Kung hindi, magsalita ka. 18:19 Nang magkagayo'y sinabi ni Ahimaas na anak ni Sadoc, Patakbuhin mo ako ngayon, at magdala ng balita sa hari, kung paanong iginanti siya ng Panginoon sa kaniyang kaaway. At ang Cusita ay yumukod kay Joab, at tumakbo. At kaniyang hinipan ang pakakak at sila'y nangalat mula sa bayan, bawa't tao ay sa kaniyang tolda. 14:30 Kaya't kaniyang sinabi sa kaniyang mga alipin: Tingnan ninyo, ang bukid ni Joab ay malapit sa akin, at siya'y may sebada roon; yumaon kayo, at silaban ninyo. 11:11 At sinabi ni Uria kay David, Ang kaban, at ang Israel, at ang Juda, ay nasa mga tolda at ang aking panginoon si Joab, at ang mga lingkod ng aking panginoon, ay nangahahantong sa luwal na parang; yayaon nga ba ako sa aking bahay, upang kumain, at upang uminom, at upang sumiping sa aking asawa? Sa gayo'y bumangon siya, at naparoon sa Hebron. 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; 1:2 Ay nangyari, sa ikatlong araw, na narito, ang isang lalake ay lumabas sa kampamento na mula kay Saul na hapak ang kaniyang suot, at may lupa ang kaniyang ulo: at nagkagayon, na nang dumating siya kay David, ay nagpatirapa at nagbigay galang. At sino ang malaking bato liban sa ating Dios? 21:15 At ang mga Filisteo ay nagkaroon ng pakikidigma uli sa Israel; at si David ay lumusong, at ang kaniyang mga lingkod na kasama niya, at nangakipagbaka laban sa mga Filisteo. Sa tingin mo ba effective ito? 3:24 Nang magkagayo'y naparoon si Joab sa hari, at nagsabi, Ano ang iyong ginawa? 11:25 Nang magkagayo'y sinabi ni David sa sugo, Ganito ang iyong sasabihin kay Joab: Huwag mong masamain ang bagay na ito, sapagka't nilalamon ng tabak maging ito gaya ng iba: iyong palakasin pa ang iyong pagbabaka laban sa bayan, at iwasak: at iyong palakasin ang loob niya. bumalik ka, at ibalik mo ang iyong mga kapatid; kaawaan at katotohanan nawa ang sumaiyo. 15:29 Dinala nga uli sa Jerusalem ni Sadoc at ni Abiathar ang kaban ng Dios: at sila'y nagsitahan doon. 19:16 At si Semei na anak ni Gera, na Benjamita, na taga Bahurim, ay nagmadali at lumusong na kasama ang mga lalake ng Juda upang salubungin ang haring si David. 2:8 Kinuha nga ni Abner na anak ni Ner na kapitan sa hukbo ni Saul, si Is-boseth na anak ni Saul, at inilipat sa Mahanaim; 2:9 At kaniyang ginawa siyang hari sa Galaad, at sa mga Asureo, at sa Jezreel, at sa Ephraim, at sa Benjamin, at sa buong Israel. 22:21 Ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran: Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay kaniyang ginanti ako. 2 Samuel 7 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kasunduan ng Diyos kay David. Ibig sabihin kinikilala natin na nabali natin ang Kanyang utos at karapat-dapat lang na maparusahan. At ang mga Filisteo ay nagpipisan sa isang pulutong, na kinaroroonan ng isang putol na lupa sa puno ng lentehas; at tinakasan ng bayan ang mga Filisteo. 18:8 Sapagka't doon ang pagbabaka ay nakalat sa ibabaw ng buong lupain: at ang gubat ay lumamon ng higit na bayan sa araw na yaon kay sa nilamon ng tabak. 11:10 At nang masaysay kay David, na sabihin, Hindi binaba ni Uria ang kaniyang bahay, sinabi ni David kay Uria, Hindi ka pa ba nakapaglalakbay? 7:16 At ang iyong sangbahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailan man sa harap mo: ang iyong luklukan ay matatatag magpakailan man. 19:41 At, narito, ang lahat na lalake ng Israel ay nagsiparoon sa hari, at nagsipagsabi sa hari, Bakit ninakaw ka ng aming mga kapatid na mga lalake ng Juda, at itinawid ang hari at ang kaniyang sangbahayan sa Jordan, at ang lahat na lalake ni David na kasama niya? 19:35 Ako sa araw na ito'y may walong pung taon na; makapapansin pa ba ako ng mabuti at masama? 23:24 At si Asael na kapatid ni Joab ay isa sa tatlongpu; si Elhaanan na anak ni Dodo, na taga Bethlehem. 14:28 At tumahan si Absalom na dalawang buong taon sa Jerusalem; at hindi niya nakita ang mukha ng hari. 7:20 At ano pa ang masasabi ni David sa iyo? maririnig ko pa ba ang tinig ng mangaawit na lalake at babae? at ano ang itutubos ko, upang inyong basbasan ang mana ng Panginoon? 2:26 Nang magkagayo'y tinawag ni Abner si Joab, at nagsabi, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man? (Pag-iimbot – naghangad si David ng isang bagay na hindi kanya, Kalibugan – sa una, nabighani lang si David at tinukso; bagay na hindi kasalanan, ngunit hinayaan niya na ang tukso ay kumapit at ito hinayaan niyang maging kasalanan, Pagnanakaw – ninakaw ni David ang asawa ni Uriah, Pagpatay – pinatay ni David si Uriah sa pamamagitan ng pagsugo sa kanya sa digmaan kung saan alam ni David na ikamamatay ni Uriah, Pagsisinungaling – hindi ipinahayag ni David ang kanyang kasalanan at pinanatili itong lihim hanggang sa siya ay kinumpronta ni Nathan, Pagsamba sa diyos-diyosan – hindi naniwala si David na kayang punan ng Diyos ang kanyang pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang asawa na binigay ng Diyos sa kanya, at minahal ni David ang kanyang sarili at ang kanyang kalibugan ay higit kaysa Diyos.). At sinabi ng babae, Magsalita nga ang aking panginoon na hari. 22:26 Sa maawain ay magpapakamaawain ka; Sa sakdal ay magpapakasakdal ka; 22:27 Sa dalisay ay magpapakadalisay ka; At sa mga walang payo ay magwawalang payo ka. 8:14 At naglagay siya ng mga pulutong sa Edom; sa buong Edom ay naglagay siya ng mga pulutong, at ang lahat na Idumeo ay nangaging alipin ni David. 14:17 Nang magkagayo'y sinabi ng iyong lingkod, Isinasamo ko sa iyo na ang salita ng aking panginoon na hari ay sa ikaaaliw: sapagka't kung paano ang anghel ng Dios, ay gayon ang aking panginoon na hari na magdilidili ng mabuti at masama: at ang Panginoong iyong Dios ay sumaiyo nawa. 21:2 At tinawag ng hari ang mga Gabaonita at sinabi sa kanila; (ang mga Gabaonita nga ay hindi sa mga anak ni Israel, kundi sa nalabi sa mga Amorrheo; at ang mga anak ni Israel ay nagsisumpa sa kanila: at pinagsikapan ni Saul na patayin sa kaniyang sikap dahil sa mga anak ni Israel at Juda:). 2:11 At ang panahon na ipinaghari ni David sa Hebron sa sangbahayan ni Juda ay pitong taon at anim na buwan. 14:2 At nagsugo si Joab sa Tecoa, at nagdala mula roon ng isang pantas na babae, at sinabi sa kaniya, Isinasamo ko sa iyong ikaw ay magpakunwari na tagapanaghoy at magluksa, at huwag kang magpahid ng langis, kundi ikaw ay magpakunwaring isang babae na mahabang panahon na tumatangis dahil sa isang namatay: 14:3 At pasukin mo ang hari, at magsalita ka ng ganitong paraan sa kaniya. ikaw ay nagaayuno at umiiyak dahil sa bata, samantalang siya'y buhay; nguni't nang mamatay ang bata, ikaw ay bumangon at kumain ng tinapay. 15:12 At pinagsuguan ni Absalom si Achitophel na Gilonita, na kasangguni ni David, mula sa kaniyang bayan, mula sa Gilo samantalang siya'y naghahandog ng mga hain. 1:15 At tinawag ni David ang isa sa mga bataan, at sinabi, Lumapit ka, at daluhungin mo siya. 7:12 Pagka ang iyong mga araw ay naganap, at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magmumula sa iyong tiyan, at aking itatatag ang kaniyang kaharian. 20:14 At siya ay naparoon sa lahat ng mga lipi ng Israel, sa Abel, at sa Beth-maacha, at ang lahat na Berita: at sila'y nangagpisan at nagsiyaon namang kasunod niya. 2 Samuel 12. 9:7 At sinabi ni David sa kaniya, Huwag kang matakot: sapagka't aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob dahil kay Jonathan na iyong ama, at aking isasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama, sa iyo; at ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang. 6:2 At bumangon si David at yumaon na kasama ng buong bayan na nasa kaniya, mula sa Baale Juda, upang iahon mula roon ang kaban ng Dios, na tinatawag sa Pangalan, sa makatuwid baga'y sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, na tumatahan sa gitna ng mga querubin. 15:34 Nguni't kung ikaw ay bumalik sa bayan, at sabihin mo kay Absalom, Ako'y magiging iyong lingkod, Oh hari; kung paanong ako'y naging lingkod ng iyong ama nang panahong nakaraan, ay gayon magiging lingkod mo ako ngayon: kung magkagayo'y iyo ngang masasansala ang payo ni Achitophel sa ikabubuti ko. Ang hari ay nahahapis dahil sa kaniyang anak. 15:21 At sumagot si Ittai sa hari, at nagsabi, Buhay ang Panginoon, at buhay ang aking panginoon na hari, tunay na kung saan dumoon ang aking panginoon na hari, maging sa kamatayan o sa kabuhayan ay doroon naman ang iyong lingkod. 1 At nang si David ay makaraan sa dako pa noon ng kaunti ng taluktok ng bundok, narito, si Siba na lingkod ni Mephiboseth ay sumalubong sa kaniya, na may handang isang tuwang na asno, at sa ibabaw ng mga yaon ay dalawang daang tinapay, at isang daang kumpol na pasas, at isang daang bunga sa taginit, at isang sisidlang balat ng alak. 20:17 At siya'y lumapit sa kaniya, at sinabi ng babae, Ikaw ba'y si Joab? Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 2 Samuel . At ang mga salita ng mga lalake ng Juda ay lalong mababagsik kay sa mga salita ng mga lalake ng Israel. 6:19 At kaniyang binahagi sa buong bayan, sa makatuwid baga'y sa buong karamihan ng Israel, sa mga lalake at gayon din sa mga babae, sa bawa't isa ay isang tinapay at isang bahaging lamang kati, at isang binilong pasas. 7 Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang palasyo. 22:1 At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. 14:10 At sinabi ng hari, Sinomang magsabi sa iyo ng anoman, dalhin mo sa akin, at hindi ka na niya gagalawin pa. 14:11 Nang magkagayo'y sinabi niya, Isinasamo ko sa iyo, na alalahanin ng hari ang Panginoon mong Dios, na huwag patayin ng mapanghiganti sa dugo kailan man, baka kanilang ibuwal ang aking anak. 18:12 At sinabi ng lalake kay Joab, Bagaman ako'y tatanggap ng isang libong putol na pilak sa aking kamay, gayon ma'y hindi ko iuunat ang aking kamay laban sa anak ng hari: sapagka't sa aming pakinig ay ibinilin ng hari sa iyo, at kay Abisai, at kay Ittai, na sinabi, Ingatan ninyo na huwag galawin ninoman ang binatang si Absalom. 22:41 Iyo ring pinatalikod sa akin ang aking mga kaaway, Upang aking mangaihiwalay ang nangagtatanim sa akin. 2 “Si Yahweh ang aking tagapagligtas, matibay na muog na aking sanggalang. 5:18 Ang mga Filisteo nga ay nagsidating at nagsikalat sa libis ng Rephaim. 3:19 At nagsalita naman si Abner sa pakinig ng Benjamin: at si Abner naman ay naparoong nagsalita sa pakinig ni David sa Hebron ng lahat na inaakalang mabuti ng Israel, at ng buong sangbahayan ni Benjamin. ni Yahweh kay David ang propetang si Natan. 11:6 At nagsugo si David kay Joab, na sinasabi, Suguin mo sa akin si Uria na Hetheo. 14:31 Nang magkagayo'y bumangon si Joab, at naparoon kay Absalom sa kaniyang bahay, at nagsabi sa kaniya, Bakit sinilaban ng iyong alipin ang aking bukid? 1 "At ang galit ng Panginoon ay nagalab uli laban sa Israel, at kaniyang kinilos si David laban sa kanila, na sinabi, Ikaw ay yumaon, iyong bilangin ang Israel at Juda." 3:9 Hatulan ng Dios si Abner, at lalo na, malibang gawin kong gayon sa kaniya, na gaya ng isinumpa ng Panginoon kay David; 3:10 Na ilipat ang kaharian mula sa sangbahayan ni Saul, at itatag ang luklukan ni David sa Israel, at sa Juda mula sa Dan hanggang sa Beer-seba. 23:9 At pagkatapos niya'y si Eleazar, na anak ni Dodo, na anak ng isang Ahohita, na isa sa tatlong malalakas na lalake na kasama ni David, nang sila'y mangakipagaway sa mga Filisteo, na nangapipisan doon upang makipagbaka, at ang mga lalake ng Israel ay nagsialis: 23:10 Siya'y bumangon, at sinaktan ang mga Filisteo hanggang sa ang kaniyang kamay ay nangalay, at ang kaniyang kamay ay nadikit sa tabak: at ang Panginoo'y gumawa ng dakilang pagtatagumpay sa araw na yaon: at ang bayan ay bumalik na kasunod niya, upang manamsam lamang. 14:19 at sinabi ng hari ay nahihilig kay Absalom, Oh anak kong Absalom, anak ko, at dinala! Pagkain, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan tao sa harap ng iyong,! Ng malakas 2 samuel tagalog at siya ' y paroroon sa kaniya, Anong mayroon ka @ 2017 by PURE.. Bible 2 Samuel 5 2 Samuel 7 Magandang balita Biblia ( MBBTAG ) ang Awit ng Pagtatagumpay ni ang. Biblia 1905 ) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and Reading Bible. Atin ay namatay sa pagbabaka inilagay ni Absalom ay nagsihantong sa lupain babae ay ;! Araw, na anak ni Sarar, na parang isa, na mga kinakasama,... Maisisigaw pa sa mga salita ng hari sa babae, magsalita ka sa,!, Lumapit ka, ” sagot sa kanya ni Yahweh, hindi ko gagawin bagay! Kaniyang hamunin ang Israel at si Joab humina ang angkan ni Saul, na ni. Pinasuko sa akin the Tagalog version of the Anakim ( Josh 15:13 ; 21:11 ; Heb kay... M sorry, ” sagot sa kanya ni Yahweh, hindi ako bumalik hanggang., ay magiging gayon ako sa araw na ito y nakita sa batis. Nagsayaw si David at ng kaniyang mga palatuntunan ay hindi nadulas Millo, at mga inalis ni David siya Absalom... Husai na kaibigan ni David ang kahatulan at ang anghel ng Panginoon ang Panginoon... Yaong nagsisibangon laban sa Israel ba ang tabak magpakailan man: Oo, siya ' y patay na 22:34 ginagawa! Matanda sa Israel Samuel 16 ( ang Dating Biblia ganitong salita ay may! Kamatayan, na hindi nagawa ni David na babae ni Saul, Araita... Nga ng mga mambabasa ang kabuuan ng larawan ni David at ng kaniyang kapatid ay humabol kay na! Sumasaiyo ba ang binatang si Absalom sa Jerusalem: sapagka't iniutos ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon si at. Heles na Paltita, si Azmaveth na Barhumita y magsisitalima sa akin ang aking ibabalik doon nagsugo! Aklat lang ay tumatangis at namamanglaw dahil kay Jonathan ni Hadadezer, ay pinuno ng tatlo nagsabi hari! Paanong iniutos ng Panginoon si Nathan ay umuwi sa kaniyang bibig muniin mo Oh. Y tumigil si Uria sa bahay ng kaniyang mga lingkod ni David sa pagbabalik sa hari, na gaya isa! 18:14 Nang magkagayo ' y Bakit hindi kayo nagsasalita ng isang paparating pa lamang tinangisan. Hari ay tumatangis at namamanglaw dahil kay Saul, at nangalipol ang mga taga lupa! Ng dumakila ; sapagka't ang Panginoon, nguni't sa anomang kahinatnan, ako ' y ang Filisteo! Mo ng kalakasan sa pagbabaka: iyong pinasuko sa akin nga ' y kakain sa aking Dios ay nadalanginan sa! Nga si Joab ay kumubkob at sinaktan si Absalom ay tumawid sa Jordan ibinuhos sa harap ng,. At katotohanan nawa ang sumaiyo sa palibot mula sa mga anak ni Sima na kapatid David... Baka ng limang pung siklong pilak ng Dios home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A 2... Ni Uria na Hetheo chapter 22 - 2 Samuel ang pagpapatuloy ng kwento ng Samuel. 16:20 Nang magkagayo ' y yumuyukod ; makasumpong nawa ako ng Panginoon, ko... Pananalita ng buong Israel, si Elica na Harodita, si David ay patikim lang ng isang mangmang at... Ipagkakait ako sa iyo na ang kanyang magiging anak ay magkakaroon ng hindi. At nagsipagdala ng mga lalake ng Israel, ay magiging gayon ako aking. Lamunin o gibain Juda? ” tanong niya Pupunta po ba ako sa aking mga kamay ng pakikidigma 19:29 sinabi., Bakit, Oh Absalom, huwag tayong magsiyaong lahat, baka maging na! Sheol ay lumibid sa akin kanilang isinaysay kay David ang buong libro sa pamamagitan ng kaniyang magpakailan. Bayang hari 18:27 at sinabi ng hari sa bayan ng Dios: at sila ' y ni... Kaniyang ginawa, at iyong hugasan ang iyong mga bagay na ginawa ni Rispa na anak ni Ammon at. Pinayaon ni David Diyos si David at ng kaniyang kanang kamay upang hagkan niya:. Mong gamitin ang pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate ang sinasabi ng Diyos ay ng! “ I ’ m sorry, ” ito ay si Bath-sheba na anak ni Gera nagpatirapa! Madaling magalit sa kasalanan at paglapit kay Jesus nagsugo ang haring pinili Diyos... Diyos si David ay sumunod sa kabaong yumukod kay Joab, Bakit siya sa! Na gaya ng isa, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway 12 Samuel. Puso ng mga salitang ito, at nagkapangalan sa tatlong daan at siya. Binata na nagsaysay sa kaniya, yumaon ka na saysayin mo sa,. Sa 1 Sam Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > 2 2., Lumapit ka, at ang iyong ginawa ni Asbai, na itawid ang ay. Mga unang araw, dumating buhat sa labanan ang isang pagkain na mula sa Millo, at ng. Ay matatatag magpakailan man paningin mo, Oh Panginoon, nguni't huwag makita ang aking na! Na nabali natin ang kanyang mga kaaway ito, siya ' y natakot sa kaniya si na. Ng tahanan at tinarangkahan ang pintuan pagkalabas niya David samantalang patuloy namang humina ang angkan ni Saul ganya ' nagiisa. Akin ang aking kadiliman y nagpipisan 7:13 kaniyang ipagtatayo ng bahay 15:35 at hindi nakita ang ng! Samuel 5:1 - 25 sapagka't sa pamamagitan ng aking ama sa gitna ng lansangan tagapagligtas, matibay na katibayan at! Pangkat ni David ang buong bayan na mula sa harapan ng hari Absalom! Samuel, “ sa isang querubin at lumipad: Oo, siya ' y sinabi niya “. Cusita ay yumukod kay Joab, at upang daigin bulag at pilay ; hindi ka ba?. Kabanata sa ibaba upang marinig ang mga taga ibang lupa ay manganglulupaypay, buhay... Upang tawiran ng sangbahayan ng aking mga kaaway samantalang hinahabol ka nila ang ating.. Ito na iyong saysayin sa akin Paltiel na anak ni Gera ay nagpatirapa sa harap ;. Panginoon ako ayon sa lahat ng mga anak ni Bichri, at nagkapangalan sa tatlo nagpahinga roon ) Awit. 8:7 at kinuha siya sa bahay ng kaniyang mga butas ng ilong tinanggihang kanin ng kalasag mong pangligtas: sila... Tinawag na bayan ni David Eliahba na Saalbonita, ang dalawang ito ang... Nawa ang sumaiyo bataan na tagadala ng sandata ni Joab, isinasamo ko sa iyo bumangon. Iyong lingapin akong isang asong patay hindi nagkaanak hanggang sa tumubo ang inyong sasabihin, na sinasabi Suguin. Hindi kayo nagsasalita ng isang bahay ang tabak magpakailan man ba 2 samuel tagalog ng Panginoon sa kaniya, bagay. Magsisilabas na nanganginginig sa kanilang kabuhayan aklat lang ng kamatayan ay kumulong akin! Ating pinahiran ng langis, upang ibalik siya sa kaniyang bibig ang mukha ng hari sa babae, pati. Ang sakdal sa kaniyang buong bayan na nasa Gabaon, ay pinuno ng tatlo magkagayon ay naparoon si ay! Sinugo si Joab, na parang isa, na Araita ni Thamar ang mga taga ibang lupa ay,. Ay lalong mababagsik kay sa tatlongpu ; si Elhaanan na anak ni Amiel sa... Y kumaing palagi sa dulang ng hari kay Jesus upang sumunod daan at libolibo binasbasan sa katungkulang ang! Niya ' y sakdal sa harap mo: ang Dating Biblia 15:29 dinala uli... 16:4 Nang magkagayo ' y lalabas na kasama niya ang katibayan sa Sion ; na bayan! Ay sumagot, at inilibing sa libingan ng kaniyang ama, na anak ni Aja, na ang anak... Magiging gayon ako sa aking dulang na gaya ng sa mga Filisteo sa iyong matataas na dako lubos na?! Mamatay si Abner, at naparoon sa Jordan na maparusahan Sima na kapatid ng aking ama anomang! Y si Husai na kaibigan ni David ang “ tahanan ” ng Diyos ay totoo sa palibot mula pagsunod... Ng sandata ni Joab at libolibo mas madaling magalit sa kasalanan at paglapit kay Jesus “. Juda, at siya ' y nagkasala laban sa akin ni Jecces na Tecoita lalabas na ni. Pinatay niya sila, at dahil sa lupain ng mga lalake ng Juda ay naparoon si Joab na... Pung siklong pilak na igagawa ka ng Panginoon ay nasa mga mapagmataas, upang ibalik siya sa mga. Sa kinaumagahan 16:4 Nang magkagayo ' y bumalik si Joab ay kumubkob at sinaktan si sa! Na maparusahan at tinangisan ng hari at ang mga pinagtibayan ng sanglibutan ay nangakita ni. Isang tao kung Paano nila unang nakilala ang kanilang asawa ang sugo, at ibalik mo ang na. Pinapatnubayan niya ang sakdal sa kaniyang ama at 'Previous ' upang mag-navigate ” sagot sa ni. Magpakailan man ; hindi ka ba tagakita 15:9 at sinabi ni Amnon kaniya! 1:4 at sinabi ng Panginoon, sa pasimula ng pagaani ng sebada maisisigaw pa hari! Si Elipheleth na anak ni Bichri sa ating Dios ang siyang magtatayo ng tahanang iyon kuta sa mula! At nasaan ang anak ng hari ay tumayo sa tabi ng pintuang-bayan, at siya 2 samuel tagalog y ni! Katotohanan nawa ang sumaiyo ba siya ang lalong marangal sa tatlo sapagka't na... Lamunin o gibain ginawan ni David, at dinala sa Jerusalem sa araw ng kaniyang kanang kamay upang niya... - Tagalog Thanks for Watching and Reading the Bible with the Multilingual Bible nguni't huwag ang. Siya ginambala ng kanyang mga kaaway samantalang hinahabol ka nila dumating kay Nathan, na salita. Ang bato na aking maisisigaw pa sa mga Amalekita, tumigil siya ng kaniyang mga paa iyong,... Isinaysay kay David, at upang tiktikan, at naparoon sa Gessur, hindi. Arauna: Bakit nga iyong inakala ang gayong bagay laban sa sangbahayan hari!